diumenge, 22 de juliol del 2012

Nota de difusió 2012


Festa dels Empestats.
Visita nocturna dramatitzada.

Vols saber què va passar a Malgrat durant la pesta del segle XVII? T’oferim una visita guiada nocturna especialment dissenyada per explicar aquest fet històric. L’acte inclou diversos espectacles i escenes dramatitzades, a més d’una ambientació que ens ajudi a transportar-nos en el temps i conèixer com van viure els malgratencs aquesta epidèmia.
L’acte compta amb el suport i participació de diverses entitats del poble. I és la novetat d’aquest any a la Festa Major de Sant Roc.
Web: www.empestats.blogspot.com i pàgina al facebook.
Cal apuntar-se prèviament per assegurar-se la plaça, són limitades!

Informació (horaris, lloc d’inici, etc) i per apuntar-se: a la plaça de l’església, el divendres 3 d’agost, de 16:30 a 20:30.
Realització: Sortida de les Peixateries Velles, el 14 d’agost a la nit.


Entitats que l’organitzen:
Associació Pepet Caralt de Veïns i Amics del Barri del Castell.
S.C.R. La Barretina Vermella.
Grup de Teatre Kaliu de la S.C.R. La Barretina Vermella.
Grup de Teatre Germanor.
Agrupació Sardanista Malgratenca la Barretina.
Contrapunt Aula de Música.
P.S.C. Malgrat de Mar.
Malgrat Turisme.
Ajuntament de Malgrat de Mar.

Vot de vila a St Roc, St Joan i St Pau (26-6-1651)


Arxiu històric Fidel Fita (Arenys de Mar)
Secció Notarial. Notaria de Palafolls. Notari Joan Des Clapers. Vol. 143 bis. sense foliar.


Votum sanctorum Joannis et Pauli martirum ac Divi Rochi confessoris, factum per consilium generali universitatis Ville Nove de Palafolls, die 26 juny anni 1651.

En nom de la sanctíssima e indivídua Trinitat Pare, Fill y Sperit Sanct y de la gloriosa y humil sempre verge Maria y dels gloriosos màrtirs Sanct Joan i Sanct Pau, y també del gloriós Sanct Roch confessor, y de tots los sancts y sanctas del Paradís sie, amen.

Convocada y congregada la Universitat y singulars personas de la Vila Nova de Palafolls al so de campana com és acostumat, en lo sementiri de la iglésia parochial de Sanct Nicolau y Sanct Antoni de dita vila, en la qual convocatió y congregatió havem entrevingut y som estats presents nosaltres Joan Pallisser lo present y corrent any jurat en primer grau de la Universitat de dita Vila Nova de Palafolls, juntament ab Antoni Font y Fransesch Vilaró y Morell, del present acte absents, Joseph Desclapers, Montserrat Vidal y Xorrich, Andreu Verger, Joan Verger, Antoni Jaumet, Joan Comas, Joan Bofill, Steve Alier, Nicholau Fradera, Joan Fontrodona, Rafel Paradeda major, Antoni Farran, Joan Banet, Pere Marqués, Miquel Alamany, Anthic Oller, Jaume Pera, Antoni Jubert, Joan Mauri, Pere Rabassa, Salvi Rabassa, Nicholau Darder, Antoni Casas, Benet Llorens, Jaume Gelabert, Salvi Marçal, Joan Soler, Joan Paradeda, Jaume Valldejuli, Gaspar Alamany, Jaume Serra, Miquel Boffill, Garau Paradeda y Miquel Jaumet, los quals tots junts de sobre nomenats tot lo Consell General de dita Universitat concedits, com ha major y més sana part haguda rahó als absents y més de dos parts...

Attament y conciderant que lo die de vuy que és la festa dels gloriosos màrtirs St. Joan y St. Pau és estat declarat a esta vila, per lo magnífich doctor en medicina, haver en ella pestilència y mal contagiós per lo que és estat per nosaltres conciderat que per nostres delictes y pecats y offensas que cadaldie cometen contra Déu Nostre Senyor, la justítia divina té la spasa desambaynada contra nosaltres y aquest poble per.a castigar tants grans y atrossos delictes que contra sa divina magestat havem comesos y cometem, ab tant gran rigos y càstich per nosaltres ben merescut com és la de la pestilència, y majorment tenint ja experimentat les grans guerras de aquest Principat y les cruels fams que.ns assenyala en estos nostres temps, que apar que la justítia divina tinga a punt les tres sagetas, ab les quals en altre ocasió volgué castigar lo món ab fam, guerra y pestilència, y per quant en semblants aflictions y treballs és lo millor offerir a Déu Nostre Senyor sacrificis com feu David, per rahó dels quals fonch deslliurat de la cruel pestilèntia que Déu li envià, y prendrer patrons y advocats en la glòria per.a.que ab sa ajuda y efficàs intercessió la divina Magestat nos ajude i.ns socorre en estas necessitats y en particular nos done salut en aquest poble i.ns deslliuri de tant cruel càstich com és lo de la pestilèntia, del qual lo corrent any ha castigat alguns pobles en lo present bisbat de Gerona y nosaltres temem molt, y com també en la present Vila Nova de Palafolls lo dit die de vuy que és la festa dels gloriosos màrtirs Sant Joan Y Sant Pau nos haja donats senyals de voler-nos castigar ab lo mateix mal de pestilèntia. Per tant, de grat y certa scièntia nostra y de tots los particulars y habitants de dita present vila ab tenor del present acte públic perpètuament durador y valedor, nosaltres en nom de tota dita Universitat, particulars y habitants de aquella, fent emperò estas cosas ab expressa licèntia authoritat y decret del molt il·lustre Senyor Bisbe de Gerona e.o de son molt Reverent Offitial y Vicari General baix authoritzant y decretant, prenem per nostres Protectors, deffensors, advocats y Patrons als dits gloriosos y màrtirs St. Joan y St. Pau per.a.que com fonch Déu Nostre Senyor servit de assenyalar-nos lo càstich de la pestilèntia lo die de la festa de dits gloriosos sancts, sien servits de intercedir devant lo conspecte divinal que no passe havant tal contagi y tant gran càstich en lo present poble y Universitat, y no res menys, així mateix ab tenor del present acte y en nom de tot lo present poble y particulars y habitants de aquell
            votam i fem vot solemne y perpètuo de fer festa manada quiscun any perpètuament lo die de dits gloriosos màrtirs St. Joan y St. Pau, que és a vint y sis de juny, y dit die tots los de dit present poble anar en la vila de Pineda ab solempne professó, y en lo altar del gloriós y Precurssor St. Joan Baptista de dita vila de Pineda dir y celebrar un solempne offici del modo y manera que.s celebran los officis en la present iglésia en las festas principals, y així mateix votam y fem vot solemne y perpètuo de fer festa manada quiscum any perpètuament lo die del gloriós St. Roch confessor que és a setse de agost, y dit dien en lo altar de la capella dels gloriosos metges St. Cosme y St. Damià, en la qual és lo dit gloriós St. Roch, dir y celebrar un solempne y cantat offici del modo y manera que.s celebran los officis en dita present iglésia en las ditas festas principals, prenent així bé per nostre Protector, deffensor, advocat y Patró al dit gloriós St. Roch per.a.que sie servit de intercedir devant Déu Nostre Senyor que dit contagi no passe havant en lo dit present poble y Universitat, supplicant-los com ab tenor del present acte los supplicam que.ns alcanssen de la divina Magestat ara i en tot temps en la present vila y terme entera salut, i.ns deslliuri esta vegada y en altres qualsevol vegadas y ocasions que Déu Nostre Senyor nos vulga castigar de tant gran càstich de pestilèntia; y no res menys així bé nos vulga també deslliurar en totas ocasions de fam y de guerra y de altre qualsevol plaga que per nostres pecats sa Divina Magestat nos vulle castigar y a la hora de la nostra mort la vida eterna tota onrra y glòria de sa Divina Magestat, convenint y en bona fe prometent lo sobre dit vot y totas las demés cosas sobreditas per a sempre attendrer servar y cumplir y aquellas no revocar en ningun temps per ninguna causa y rahó y axí ho juram tots a Nostre Senyor Déu, y a sos sancts quatre evangelis en mà y poder de Joan Desclapers notari y scriva públich de la Vila Nova de Palafolls devall scrit. Fet i firmat lo present acte y vot solemne en lo sementiri de la iglésia parochial de la present Vila Nova de Palafolls bisbat de Gerona, a vint y sis dias del mes de juny del any de la nativitat del Senyor mil sis cents sinquanta hu.
Senyal de Joan Pallisser, Joseph Desclapers, Montserrat Vidal y Xorrich, Andreu Verger, Joan Verger, Antoni Jaumet, Joan Comas, Joan Bofill, Steve Alier, Nicholau Fradera, Joan Fontrodona, Rafel Paradeda major, Antoni Farran, Joan Banet, Pere Marqués, Miquel Alamany, Anthic Oller, Jaume Pera, Antoni Jubert, Joan Mauri, Pere Rabassa, Salvi Rabassa, Nicholau Darder, Antoni Casas, Benet Llorens, Jaume Gelabert, Salvi Marçal, Joan Soler, Joan Paradeda, Jaume Valldejuli, Gaspar Alamany, Jaume Serra, Miquel Boffill, Garau Paradeda y Miquel Jaumet qui lo present acte y vot solemne lloham, firmam y juram.
Testimonis de aquesta cosa són los Reverents Miquel Bosch en lo dret canònich licentiat, rector, y Eudal Tapias de la iglésia parochial de la Vila Nova de Palafolls tots dos preveras.